Tímy v klube
MFK Detva (Muži)
III.liga SsFZ 
Do zápasu ostáva
1mes11d20h46m31s
01.04.2018 15:30
01.04.2018 15:30   o 1mes11d20h46m31s
Do zápasu ostáva
1mes3d20h16m31s
24.03.2018 15:00
24.03.2018 15:00   o 1mes3d20h16m31s
Do zápasu ostáva
25d20h16m31s
18.03.2018 15:00
18.03.2018 15:00   o 25d20h16m31s
nasledujúce
04.11.2017 13:30
: 2
04.11.2017 13:30    Ukončený
predchadzajúce
28.10.2017 14:00
6 : 0
28.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
: 5
22.10.2017 14:00    Ukončený
14.10.2017 14:30
5 : 2
14.10.2017 14:30    Ukončený
MFK Detva U09 (Muži)
Prípravka SFZ U09 
Do zápasu ostáva
2mes8d16h31m31s
29.04.2018 11:15
29.04.2018 11:15   o 2mes8d16h31m31s
Do zápasu ostáva
2mes1d16h31m31s
22.04.2018 11:15
22.04.2018 11:15   o 2mes1d16h31m31s
Do zápasu ostáva
1mes25d16h31m31s
15.04.2018 11:15
15.04.2018 11:15   o 1mes25d16h31m31s
nasledujúce
22.10.2017 11:15
: 0
22.10.2017 11:15    Ukončený
predchadzajúce
15.10.2017 11:15
: 0
15.10.2017 11:15    Ukončený
08.10.2017 11:15
: 0
08.10.2017 11:15    Ukončený
01.10.2017 11:15    Ukončený
MFK Detva U10 (Muži)
Prípravka SFZ U10 
Do zápasu ostáva
2mes8d16h31m31s
29.04.2018 11:15
29.04.2018 11:15   o 2mes8d16h31m31s
Do zápasu ostáva
2mes1d16h31m31s
22.04.2018 11:15
22.04.2018 11:15   o 2mes1d16h31m31s
Do zápasu ostáva
1mes25d16h31m31s
15.04.2018 11:15
15.04.2018 11:15   o 1mes25d16h31m31s
nasledujúce
22.10.2017 11:15
: 0
22.10.2017 11:15    Ukončený
predchadzajúce
15.10.2017 11:15
: 0
15.10.2017 11:15    Ukončený
08.10.2017 11:15
: 0
08.10.2017 11:15    Ukončený
01.10.2017 11:15    Ukončený
MFK Detva U11 (Muži)
Prípravka SFZ U11 
Do zápasu ostáva
2mes8d15h16m31s
29.04.2018 10:00
29.04.2018 10:00   o 2mes8d15h16m31s
Do zápasu ostáva
2mes1d15h16m31s
22.04.2018 10:00
22.04.2018 10:00   o 2mes1d15h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes25d15h16m31s
15.04.2018 10:00
15.04.2018 10:00   o 1mes25d15h16m31s
nasledujúce
22.10.2017 10:00
: 0
22.10.2017 10:00    Ukončený
predchadzajúce
15.10.2017 10:00
: 0
15.10.2017 10:00    Ukončený
08.10.2017 10:00
: 0
08.10.2017 10:00    Ukončený
01.10.2017 10:00    Ukončený
MFK Detva U13 (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina JUH 
Do zápasu ostáva
1mes17d18h16m31s
07.04.2018 13:00
07.04.2018 13:00   o 1mes17d18h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes10d17h16m31s
31.03.2018 12:00
31.03.2018 12:00   o 1mes10d17h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes3d17h16m31s
24.03.2018 12:00
24.03.2018 12:00   o 1mes3d17h16m31s
nasledujúce
28.10.2017 12:00
: 9
28.10.2017 12:00    Ukončený
predchadzajúce
21.10.2017 12:00    Ukončený
14.10.2017 12:00
: 1
14.10.2017 12:00    Ukončený
07.10.2017 12:00
: 3
07.10.2017 12:00    Ukončený
MFK Detva U15 (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina JUH 
Do zápasu ostáva
1mes17d16h16m31s
07.04.2018 11:00
07.04.2018 11:00   o 1mes17d16h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes10d15h16m31s
31.03.2018 10:00
31.03.2018 10:00   o 1mes10d15h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes3d15h16m31s
24.03.2018 10:00
24.03.2018 10:00   o 1mes3d15h16m31s
nasledujúce
28.10.2017 10:00
: 5
28.10.2017 10:00    Ukončený
predchadzajúce
21.10.2017 10:00    Ukončený
14.10.2017 10:00
: 4
14.10.2017 10:00    Ukončený
07.10.2017 10:00
: 3
07.10.2017 10:00    Ukončený
MFK Detva U19 (Muži)
III.liga dorast U19 skupina JUH 
Do zápasu ostáva
1mes17d19h16m31s
07.04.2018 14:00
07.04.2018 14:00   o 1mes17d19h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes10d19h16m31s
31.03.2018 14:00
31.03.2018 14:00   o 1mes10d19h16m31s
Do zápasu ostáva
1mes3d19h16m31s
24.03.2018 14:00
24.03.2018 14:00   o 1mes3d19h16m31s
nasledujúce
22.10.2017 10:00
: 2
22.10.2017 10:00    Ukončený
predchadzajúce
14.10.2017 15:00
4 : 3
14.10.2017 15:00    Ukončený
07.10.2017 14:00
: 4
07.10.2017 14:00    Ukončený
01.10.2017 12:02
7 : 0
01.10.2017 12:02    Ukončený